Ahmet bin idris kimdir?

Ahmet bin idris kimdir?

Ahmet bin idris Fas’ın Atlantik sahilindeki Araiş bölgesinde bulunan Meysür’da doğdu. Fas’ta (788-974) yılları arasında hüküm süren Şerifi-İdris’i hanedanının kurucusu İmam İdris b. Abdullah el-Mehd’in soyundandır.

Hayatı:

Ahmet bin idris, 1760 yılında Fas’ın Fez şehri yakınlarında doğdu . Karaviyyin Üniversitesi’nde okudu .

Yirmi yaşında Fas’a giderek Karaviyyîn Camii’nde dinî ilimleri öğrenmeye başladı. Burada adları kaynaklarda zikredilen birçok hocadan ders aldı.

İbn Hacer el-Askalânî’nin eserlerini inceledi. Karaviyyîn’deki hocalarından Abdülvehhâb et-Tâzî vasıtasıyla Hıdıriyye, Ebü’l-Kāsım el-Vezîr vasıtasıyla da Şâzeliyye’nin Nâsıriyye koluna intisap etti.

Yine hocalarından Şinkītî ona Hz. Ali’ye atfedilen Ḥizbü’s-seyfî adlı meşhur münâcâtı öğretti.

Tefsir ve hadise önem veren, şer‘î ilimlerle tasavvufu kaynaştıran hocaların yanında eğitim görmesi onun şahsiyetini derinden etkiledi. Kısa bir süre sonra çevresinde geniş bir talebe halkası oluştu.

Ahmet bin idris onlara sürekli dinin ana kaynakları olan Kitap ve Sünnet’e dayanmalarını tavsiye etti ve bu görüşünü hayatının sonuna kadar ısrarla savundu.

Mısır’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesinden birkaç yıl önce, muhtemelen 1798 yılı başlarında Bingazi’den deniz yoluyla İskenderiye’ye gitti.

Buradan da Kahire’ye geçerek Ezher’de halka açık dersler okuttu. Derslerini dinleyip tesiri altında kalanların bir kısmıyla beraber 1213 sonu veya 1214 yılı başlarında (1799) Mekke’ye gitti.

1243 (1827-28) yılında Yemen’e yaptığı mecburi seyahate kadar yaklaşık otuz yıl Mekke’de kaldı. Bu arada iki veya üç defa Mısır’a gidip geldi.

Önceleri Mekke ulemâsınca pek iyi karşılandı. 1828’de , tarihsel olarak Müslüman biliminin büyük bir merkezi olan Yemen’deki Zabid’e taşındı.

1837’de , o zamanlar Yemen’de bulunan ve daha sonra torununun başkenti olan, ancak bugün Suudi Arabistan’ın bir parçası olan Sabya’da öldü.

O, bazen “Muhammadiyya” veya “Ahmadiyya” ( Mirza Ghulam Ahmed’in Ahmediyesi ile karıştırılmamalıdır ) olarak veya kendisinden sonra ve bazen de Muhammed’den sonra Muhammediyye olarak bilinen İdrisiyye’nin kurucusuydu .

Tarikat , organize bir Sufi tarikatı anlamında değil, daha ziyade, mürit ile Muhammed arasındaki ruhani bağı doğrudan beslemeyi amaçlayan, bir dizi öğreti ve ayinlerden oluşan ruhani bir yöntem.

Özellikle Ahmet bin idris’in ayinleri ve duaları , tasavvuf tarikatları arasında evrensel bir hayranlık kazandı ve Ahmet bin idris’le ilgisi olmayan birçok yolun ayinlerine ve koleksiyonlarına dahil edildi.

Öğretiler:

İbn İdris’in öğretileri, Müslüman bireyin ahlaki ve manevi eğitimine odaklandı.

Dindarlığın, duanın, dini öğrenmenin (özellikle Peygamberlik gelenekleri) ve Muhammed’in örneğini yakından takip etmenin önemini vurguladı.

Farklı diyarlara Sünnet-i Nebevi’yi ihya etmeleri için talebelerini gönderirdi. İbn İdris içtihadın yeniden canlandırılması çağrısında bulundu .

Mezheplere ( mezheplere ) körü körüne ve katı bir şekilde uyulmasına yönelik eleştirisi üç kaygıya dayanıyordu.

İlk olarak, Nebevi gelenekleri takip etme ihtiyacı.

İkincisi, Müslümanlar arasındaki ayrılıkları azaltmak.

Üçüncüsü, Müslümanlara merhamet, çünkü ‘Kur’an ve Sünnet’in gerçekten sessiz kaldığı birkaç durum vardı, ancak herhangi bir soruda sessizlik varsa, o zaman bu sessizlik Tanrı’nın kastiydi – ilahi bir merhametti.’ Bu nedenle, “Tanrı tarafından kasıtlı olarak bırakılan bir sessizliği doldurma ve böylece O’nun merhametlerinden birini ortadan kaldırma girişimi”ni reddetti.

Ancak bu akademik kaygılar, onun öğretiminde modern akademisyenlerden çektikleri ilgi kadar önemli bir rol oynamadı ve Radtke ve Thomassen, öğretilerinin esasen Müslüman bireyin ahlaki ve ruhani eğitimine odaklandığını belirtirken haklılar.

Bir anlamda, tüm düşüncesinin altında yatan tek öğreti, diğer herhangi bir insan otoritesinin arabuluculuğunu en aza indirerek, dindarlıkla elde edilen, Tanrı’ya ve Muhammed’e doğrudan ve radikal bir bağlılıktı.

Kaynaklar:

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-idris#:~:text=%C4%B0dr%C3%AEsiyye%20tarikat%C4%B1n%C4%B1n%20kurucusu%20Fasl%C4%B1%20mutasavv%C4%B1f.&text=Fas’%C4%B1n%20Atlantik%20sahilindeki%20Ar%C3%A2%C3

https://turkiye24.net/secim-sonrasi-vatandasi-ekonomide-ne-bekliyor/

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend